top of page
Asbestinventarisatie

Heeft u verbouwings-, renovatie- of sloopplannen houdt u er dan rekening mee dat er een omgevingsvergunning (sloopmelding) aangevraagd moet worden bij de gemeente. Een asbestinventarisatierapport behoort bij één van de documenten die de gemeente verplicht stelt bij de sloopmelding.

 

Wat is een asbestinventarisatierapport?

Een asbestinventarisatierapport is een verslag van een uitgebreid asbestonderzoek. In het onderzoek wordt er gekeken naar de aanwezigheid van asbest. Het bestuderen van de bouwgeschiedenis is hier een onderdeel van. Als er asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen kijkt men om welke soort asbest het gaat en waar het asbest voorkomt. Daarnaast is de staat van het materiaal van belang. Er wordt een risicobeoordeling uitgevoerd om het potentiële risico voor gebruikers te bekijken. Indien nodig gebeurt dit mede aan de hand van kleef- en luchtmonsters. Op basis hiervan wordt gecontroleerd of de aanwezige asbest binnen de wettelijk gestelde norm blijft. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het noodzakelijk om het asbest te laten verwijderen door specialisten. Onze specialisten staan altijd voor u klaar om u op vakkundige wijze van dienst te zijn.Verschillende soorten inventarisaties moeten volgens een bepaalde manier te werk gaan tijdens een inventarisatie. Deze manier is beschreven in het SC-540 document en alle gecertificeerde specialisten dienen via deze SC-540 te werken. We kunnen verschillende vormen van asbestinventarisaties onderscheiden:

Type A

Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructie-onderdelen.

 

Het systematisch en volledig inventariseren van alle waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voor zover deze asbestbronnen direct waarneembaar zijn of kunnen worden waargenomen met behulp van licht-destructief onderzoek. Licht destructief onderzoek tast de bouwkundige integriteit van het bouwwerk of object niet aan. Voor de uitvoering van een asbestinventarisatie type-A dient door de opdrachtgever van de inventarisatie een onbelemmerde en passende toegang tot alle ruimten te worden verschaft behorende bij het doel en omvang van het onderzoek. Dit is een noodzakelijke voorwaarde. Deze inventarisatie leidt tot een asbestinventarisatierapport type A (zie SC-540 par.7.17.2).

Type B

Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructie-onderdelen.

 

Een type-B onderzoek is een onderzoek, dat vooraf of tijdens de bouwkundige sloop van een bouw-werk object of constructie wordt uitgevoerd door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf op basis van een overzicht van redelijke vermoedelijk aanwezige asbestbronnen. Bij dit onderzoek kan de bouwkun-dige integriteit van het bouwwerk worden aangetast.Het resultaat leidt tot een asbestinventarisatierapport type-B als aanvulling op het asbestinventarisatierapport type-A (zie SC-540 par.7.17.3). Dit wordt door het asbestinventarisatiebedrijf ter beschikking gesteld aan de eigenaar / opdrachtgever c.q. de houder van de omgevingsvergunning.

Type G

Inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw.

 

Een asbestinventarisatie type-G is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie type-A. Eigenaren of beheerders van gebouwen kunnen vrijwillig opdracht geven tot dit type asbestinventarisatie. Het betreft een type asbestinventarisatie waarvan gebruik kan worden gemaakt in het kader van dit schema. Dit laat onverlet dat de inventariseerder gehouden is de werkzaamheden uit te voeren conform de eisen in dit schema.

Type 0

Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN 2991: 2005

 

De uitvoering van een risicobeoordeling conform NEN 2991: 2005 valt buiten het kader van SC-540.Ter informatie wordt hier melding gemaakt van ‘Beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN 2991: 2005 Type 0 (nul)’.

Voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, conform NEN 2991: 2005, in gebouwen, constructies of objecten in bewoonde/gebruikte staat die niet zullen worden gesloopt, kan worden volstaan met een beperkte inventarisatie van asbesthoudende materialen, zonder gebruik te maken van destructieve onderzoeksmethoden. Deze inventarisatie dient vastgelegd te worden in een rapport.Het resultaat van een type 0 inventarisatie kan dan als startpunt dienen.

 

Uiteraard wordt een type 0 inventarisatie uitsluitend uitgevoerd indien er voor het betreffende bouwwerk of object geen type A inventarisatie beschikbaar is, terwijl er redenen zijn om op korte termijn een NEN 2991: 2005 risicobe-oordeling uit te voeren.Uitwerking:Voorwaarde voor het uitvoeren van een NEN 2991: 2005 onderzoek is dat er voorafgaand aan het NEN 2991: 2005 onderzoek altijd een asbestinventarisatierapport type 0 is opgesteld. Indien de resultaten12 Staatscourant 2011 nr. 22513 22 december 2011van een NEN 2991: 2005 onderzoek naar een asbestsanering leiden dienen de resultaten van het type 0 en het NEN 2991: 2005 onderzoek als basis (deskresearch) voor het opstellen van het Type-A onderzoek. Uitsluitend met een Type A onderzoek kan worden gesaneerd.

SC-540:

Dit is een certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object voorafgaand aan:

• het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten;

• het verwijderen van asbest;

• het opruimen van asbest na een incident

vast te leggen in een asbestinventarisatierapport inclusief risicoklassificaties.

bottom of page